Podziały działek/wznowienia granic/rozgraniczenia nieruchomości/mapy do celów prawnych

wykonywanie projektuMapy to opracowania powstające na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych. W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania map:

  • do celów projektowych – niezbędnych do przygotowania projektu budowlanego oraz powstających na podstawie map zasadniczych;
  • do celów prawnych – będących specjalistycznymi opracowaniami, które przedstawiają granice działki oraz niektóre dane z ewidencji budynków i gruntów oraz ksiąg wieczystych;
  • zasadniczych – zawierających kluczowe informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków powierzchniowych i liniowych oraz pozostałych elementów infrastruktury;
  • z projektami podziału nieruchomości – stanowiących podstawę naniesienia zmian w księdze wieczystej dla danej nieruchomości.

Mapy w formie numerycznej – czym się charakteryzują?

Do niedawna mapy geodezyjne były sporządzane głównie w formie analogowej, jednak aktualnie zdecydowanie bardziej pożądane i częściej wymagane są mapy numeryczne, czyli cyfrowe. Mapa cyfrowa przedstawia obiekty w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość łatwej, natychmiastowej aktualizacji oraz publikacji i przesyłania online.

Mapa rastrowa to cyfrowa reprezentacja mapy wykonanej w konkretnej, określonej skali i odwzorowaniu kartograficznym. Z kolei mapa wektorowa jest bazą danych, w której zapisano informacje o obiektach znajdujących się na mapie.

Pomiary i opracowania geodezyjne to jedna z pozycji w naszej szerokiej ofercie. Specjalizujemy się w wykonywaniu:

  • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych – których celem jest zebranie aktualnych danych dotyczących położenia szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych;
  • pomiary realizacyjne – polegające na posadowieniu na danym terenie nowego obiektu budowlanego;
  • pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów liniowych i powierzchniowych – naziemnych i podziemnych.
    Wykorzystujemy wyłącznie nowatorskie, sprawdzone metody pomiarowe, które umożliwiają nam uzyskanie precyzyjnych i rzetelnych danych.

Pomiary geodezyjne – kiedy należy je wykonać?

Głównym celem wykonywanych pomiarów geodezyjnych jest sporządzenie aktualnej i rzetelnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, w tym mapy zasadniczej, mapy do celów projektowych oraz mapy inwentaryzacyjnej. Co więcej, wykonanie pomiarów to niezbędna czynność podczas planowanego podziału nieruchomości oraz ustalenia granic działki.

Masz pytania dotyczące prowadzonych przez nas pomiarów geodezyjnych? Aby uzyskać odpowiedź, skontaktuj się z nami!